تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - افعال كمكی2

3- در زبان فارسی اگر بخواهیم جمله ای را منفی كنیم به آن )ن) اضافه می كنیم ولی در زبان انگلیسی برای منفی، كردن به افعال كمکی (not) اضافه می كنیم و بهتر است آنها را به شكل مخفف بنویسیم.

تذكر مهم: اشكال   may not و am not  مخفف نمی شوند.

 

Can not Can't

will not won't

must not mustn't

Shall not Shan't

is not isn't

are not aren't

am not am not

may not may not

 

 

4- سئوالی منفی كردن افعال كمكی:

 

روش اول: افعال كمكی مخفف شده را به اول جمله می بریم.

روش دوم : اگر فعل كمكی not مخفف نشده باشد فعل كمكی را به اول جمله برده وnot  ر ا هم سر جایش قرار می دهیم.

 

 


آیا

  نمیتوانی بروی؟     مگر

لحن

 

 

You can’t go → can’t you go?

You can not go → can you not go?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول افعال كمكی:

 

معنی

مشتقات

معنی

افعال كمكی

بودن

was-were

بودن

To be(am-is-are)

-

Has-had

داشتن

Have

-

Does-did

انجام دادن

Do

توانستن

Does-did

توانستن

could

علامت آینده

Should

علامت آینده

Shall

علامت آینده

Would

علامت آینده

Will

ممكن بودن

Might

ممكن بودن

May

باید

Had to

باید

Must

 

 

باید

ought to

 

 

سابقًا

Used to

 

 

احتیاج داشتن

need

 

 

جرأت داشتن

Dare

 

 

ترجیح دادن

Would rather

 

 

بهتر است

Had better