تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - صفت ملكی . خواص صفت در انگلیسی . ضمایر مفعولی . مفعول

صفت ملكی :

صفاتی هستند كه همراه اسم می آیند و بدون اسم معنی ندارند و مالكیت را می رسانند . در زبان فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آید.

 

خواص صفت در انگلیسی:

 -1 قبل از اسم می آیند .

2 - اسم را محدود می كنند .

3- با اسم بعد از خودش هیچگونه موافقتی ندارد بجز صفتهای that و this که بسته به اسم بعد، جمع  یا مفرد خواهند شد:

 

this these                                this book  PL  these books

 

that those                                that car  PL   those cars

 

مفعول:

مفعول كسی یا چیزی است كه فاعل بر روی آن كاری را انجام می دهد.

 

مثال:

 

                  Hassan saw Ali                    حسن علی را دید

Hassan saw him                                    حسن او را دید

 

 

 

 

 

 

ضمایر مفعولی عبارتند از:         

            جمع                                                     مفرد    

     

     me   به من  مرا us                        به       ما  ما را

you       به تو تو را You                                 به شما  شما را

him       به او  او را (مرد )               them       به آنها  آنها را

her       به او او را ) زن )

         it به آن  آنرا

 

 

صفات ملكی عبارتند از:

         جمع                                                                   مفرد

 

my            مال من our                                         مال ما

         your مال تو                your                          مال تو

his            مال او                                  Their       مال آنها

her           مال او

          its  مال آن