تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - تعریف جمله ، فعل ، قید مکان و زمان ، فاعل و ضمایر فاعلی ،
تعریف جمله:
جمله در زبان انگلیسی به یك فرمول نوشته می شود آنهم به فرمول زیر

قید زمان + قید مكان + مفعول + فعل + فاعل

تعریف فاعل: 
كنندة كار را فاعل می گویند كه فاعل می تواند به صورت ضمیر یا اسم بكار رود، 
مثل علی آمد،

 كهمیتوانیم بنویسیم 

او آمد.     او ضمیر فاعلی است.

ضمایر فاعلی عبارتند از:

 مفرد                جمع

I → من               we → ما
you → تو            you → شما
he → او             they → آنها
she → او
it → آن


 : تعریف فعل 
 . كاری را كه فاعل انجام میدهد
 برای تبدیل فعل به مصدر در زبان فارسی (ن) در آخر فعل به کار
 . می رود
 . به کار می رود toمعادل با (ن) در فارسی, در انگلیسی

ن → مصدر → فعل ⇒ to

to see ⇒ I see
You see
They see

 . قید مكان: محل انجام گرفتن فعل را قید مكان گویند

there آنجا 
at school در مدرسه
 here اینجا
 in the class در كلاس
 at home در خانه

: قید زمان 
  .زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند

today                      امروز 
 every day                    هر روز 
yesterday                      دیروز 
 every other day          یك روز در میان 
 on odd days              روزهای فرد 
 روزهای زوج              on even days