تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - گرامر - قواعد مربوط به جمع بستن اسم ها در انگلیسی

قواعد مربوط به جمع بستن اسم ها در انگلیسی

1- بیشتر اسمهای انگلیسی را می توان با اضافه كردن s با آخر آنها به جمع تبدیل كرد.

door

doors

 

book

books

pen

Pens

 

cat

cats

 

2- اسمهای مختوم به s – sh – ch –x – z – ss را بوسیله es به جمع تبدیل می كنیم.

box

boxes

 

church

churches

bus

buses

 

glass

glasses

 

3-  اسمهای مختوم به y در صورتیكه حرف مافبل y یك حرف بی صدا باشد هنگام جمع بستن  حذف و مابقی كلمه ies می گیرد.

lady

ladies

 

army

armies

ولی چنانچه حرف ماقبل y یكی از حروف صدادار باشد، كلمه هنگام جمع بستن فقط s می گیرد.

boy

boys

 

valley

valleys

 

 

 

 

 

 

4- كلماتی كه به حرف f یا fe ختم می شوند در هنگام جمع بستن f یا fe به ves تبدیل می شوند.

leaf

leaves

 

wife

wives

knife

knives

 

thief

thieves

یادآوری: roof و proof و برخی از كلمات دیگر از این قاعده مستثنا هستند و فقط s می گیرند.

 

5- برخی از كلمات مفرد را بوسیله تغییر حروف صدادار آنها به جمع تبدیل می كنیم.

man

men

 

tooth

teeth

foot

feet

 

woman

women

 

6- برخی از كلمات مفرد را با اضافه كردن حروفی غیر از s یا es به آخرشان به جمع تبدیل می كنیم.

child

children

 

criterion

criteria

 

 

 

 

 

 

7- مفرد بعضی از كلمات همانند جمع آن هاست.

sheep

sheep

 

fish

fish