تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - گرامر - ترتیب قرار گرفتن صفات

http://english2blogfa.blogfa.com


 1- صفات بیشتر اوقات قبل از اسم می آیند و ترتیب قرار گرفتن آنها كمی پیچیده و گاهی اوقات گیج كننده اند. برای مثال : اول  اندازه آن شی بعد جدید یا قدیمی بودن آن چیز و بعد شكل آن و بعد  صفت رنگ استفاده شود و بعد جایی كه آن چیز از آنجا می آید و سپس جنس آن چیز (یعنی از چه چیزی ساخته شده است) و بعد هدف از ساخت آن چیز (یعنی آن چیز به چه دردی می خورد) و در آخر نام آن.

مثل:

Big Old Red Spanish Leather Riding boots 

 

 2- صفات دیگر قبل ازاین صفات می آیند ولی طرز قرار گرفتن آنها به قدری پیچیده است كه      نمی توان قانون ثابتی برای نوشتن آنها ارائه كرد.

برای مثال:  

A big black cat. (Not a black big cat)

یك گربه سیاه بزرگ

 

      The round glass table. (Not the glass round table)

میزشیشه ای گرد

 

3-  كلماتی مثل  first , last , next    معمولاً قبل از اعداد به كار می روند.

       The first three days. (Not the three first days)

سه روز اول

 

      My last two jobs. (Not my two last jobs)

دو شغل آخر من

 

جای قرار گرفتن صفات در جمله

صفات در جمله می توانند در دو مكان استفاده شوند.

 ۱- قبل از اسم

The new secretary doesn't like me.

منشی جدید مرا دوست ندارد

 

She married a rich businessman.

او با یك تاجر ثروتمندی ازدواج كرد

 

2- بعد از افعال ربطی مثل  : seem , look , appear , feel , …

That dress is new, isn't it?

آن لباس نو است نه؟

 

He looks rich.

او ثروتمند به نظر می رسد.

 

3- بعضی از صفات بعد از فعل می آیند و نمی توان قبل از اسم از آنها استفاده كرد.

مثل :

ill, well, afraid, alive, alone, asleep, …

 به جای آنها ما می توانیم از صفات زیر قبل از اسم استفاده كنیم .

sick, healthy, frightened, living, lone, sleeping, …

 

        He looks ill. (He is a sick man)

او مریض به نظر میرسد

 

Your mother is very well. (She is a very healthy woman)

حال مادر شما خیلی خوب است. (او زن سالمی است)

 

 She is asleep. (Here is a sleepy baby)

او خواب است . (كودك خواب اینجا است)

 

4- وقتی كه صحبت از اندازه و اندازه گیری است صفت اندازه بعد از اسم واحد اندازه گیری می آید .

Two meters high. (Not high two meters)

ارتفاع دو متر

 

Ten years old.

سن ده سال