تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - انواع کلمه-گرامر

 

http://salimii.blogfa.com

 

انواع کلمات (part of speech )

در دستور زبان انگلیسی هشت نوع کلمه وجود دارد:

 

1- اسم (Noun).                مثال: Ali - book - lion - umbrella

2- صفت (Adjective)           مثال: large – good – hot - beautiful

3- ضمیر (Pronoun)            مثال: him – them – We - They

4- فعل (Verb)                   مثال: go – come – read - watch

5- قید (Adverb)                 مثال: well – slowly – badly - rapidly

6- حرف اضافه (Preposition) مثال: in – at – by - to

7- حرف ربط (Conjunction)   مثال: and – or – but - so

8- صوت (Interjection)         مثال: oh - Bravo 

 

البته بعضی از کلمات وجود دارند که نسبت به هر جمله می توانند معانی مختلف داشته باشند. به جملات زیر توجه کنید:

1. I gave him a present.

2. I can not tell you at the present moment.

3. They will present you to the king.

4. At present he is absent.

 

همانطور که ملاحظه می کنید در جمله اول present به معنای هدیه است. (اسم)

در جمله دوم present معنای حال یا حاضر می دهد.(صفت)

در جمله سوم present به معنای مهیا و آماده کردن است.(فعل)

در جمله آخر present به معنای اکنون یا زمان حال است. (قید)

 

طبیعی است برای تشخیص اینکه یک کلمه در مکانهای مختلف چه معنی می دهد باید گنجینه لغت بیشتری برای خود فراهم آوریم و این میسر نیست مگر با مطالعه کردن و سرو کار داشتن با واژگان انگلیسی و تمرین کردن.

 

اسم (Noun)

 

    اسم در هر زبانی به طور کلی برای نامیدن شخصی یا حیوانی یا چیزی یا مفهومی به کار می رود. اسمها را می توانیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم. 

اسمهای عام  (common nouns)

اسمهای خاص   ( proper nouns)

اسم عام اسمی است که شامل همه افراد همجنس باشد مانند: man- city- book- girl که شامل هر دختر، کتاب، شهر و مردی می شود.

 

اسم خاص اسمی است که نشان دهنده فرد یا افرادی مخصوص و معین باشد که از آن شخص یا مکان و ...  با آن نوع مشخصات خاص فقط یکی وجود دارد. مانند: Iran - Tehran - Ali - John   . ممکن است گفته شود که میلیونها علی در دنیا وجود دارد اما باید توجه داشته باشیم که هیچکدام از علی ها عیناً مثل هم نیستند و هیچ انسان مشابه به هم که صد در صد عین هم باشند وجود ندارد.

باید توجه داشته باشیم که اسمهای خاص طبیعتاً نمی توانند جمع بسته شوند یا علامت مفرد بگیرند. اما اسمهای عام می توانند جمع و مفرد داشته باشند.

 

طریقه جمع بستن اسم

 

اسم از نظر تعداد بر دو قسم است: اسم مفرد: Singular و اسم جمع: Plural.

برای جمع بستن اسمها به آخر اسم حرف s اضافه می شود.به این  مثالها  توجه کنید.

 

boy             boys

girl             girls

desk           desks

lion                lions

 

البته بعضی استثناها هم وجود دارد که تعدادی از آنها را با همدیگر مرور می کنیم.

 

1- کلماتی که آخرشان به حروف s- sh- ch- x ختم می شوند برای جمع شدن es می گیرند.به این مثالها توجه کنید.

 

bus                               buses

brush                            brushes

box                               boxes

watch                           watches

 

کلماتی که به o ختم می شوند هم معمولا es می گیرند اما استثناهایی هم وجود دارند.

potato                         potatoes

tomato                        tomatoes

radio                           radios    

piano                          pianos

 

2- کلماتی که به حرف y ختم می شوند اگر قبل از y حرف بی صدا (یعنی غیر از حروف a- i- e- o- u )وجود داشته باشد حرف y تبدیل به ies می شود.

country                       countries

dictionary                    dictionaries

lady                               ladies

 

اگر قبل از حرف y حرف صدادار وجود داشته باشد جمع بستن به صورت معمولی است.

boy                            boys

 

3- معمولا کلماتی که به f یا fe ختم می شوند این حروف تبدیل به ves می شوند.

wife                         wives

wolf                        wolves

knife                        knives

 

4- تعداد محدودی از کلمات وجود دارند که به صورت معمول جمع بسته نمی شوند و  جمع خاص خودشان را دارند.

man                        men

woman                    women

tooth                       teeth

foot                         feet

goose                     geese

child                       children