تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - جملات معلوم و مجهول


جمله ی معلوم : جمله ی معلوم جمله ای است كه فاعل آن مشخص باشد .

جمله ی مجهول : جمله ی مجهول جمله ای است كه فاعل آن ( كننده ی كار ) مشخص نیست .

 اینگونه جملات را هنگامی بكار می بریم كه :

1- فاعل جمله مشخص نباشد .

2- فاعل از درجه ی اهمیت كمی برخوردار باشد لذا گوینده از ذكر آن خودداری می كند و یا اینكه فاعل  را در آخر جمله ذكر می كند .                                     

3- مفعول و نوع عمل از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد .

طریقه مجهول كردن جملات معلوم

برای تبدیل جملات معلوم به مجهول مراحل زیر را انجام می دهیم :

1- مفعول جمله ی معلوم را به ابتدای جمله ی مجهول انتقال می دهیم .

2- با توجه به زمان فعل جمله ی معلوم از یكی از افعال to be استفاده می كنیم .

تذكر1 : چنانچه فعل جمله ی معلوم حال ساده باشد از یكی از افعال am-are-is استفاده می كنیـــم .

           چنانچه فعل جمله ی معلوم گذشته ساده باشد از یكی از افعال was-were استفاده می كنیم .

           چنانچه فعل جمله ی معلوم آینده ساده باشد از فعل will be استفاده می كنیم .

           چنانچه فعل جمله معلوم ماضی نقلی باشد از have/has been استفاده می كنیم.

           چنانچه فعل جمله معلوم ماضی بعید باشد از had been استفاده می كنیم.

           چنانچه فعل جمله معلوم آینده قصدی باشد از am/is/are going to be استفاده می كنیم.

تذكر2 : فعل to be را متناسب با مفعول جمله ی مجهول بكار می بریم .

3- اسم مفعول ( شكل سوم فعل ) فعل اصلی جمله ی معلوم را بعد از فعل to be در جمله ی مجــهول    بكار می بریم .

4- بقیه ی جمله ی معلوم را پس از اسم مفعول در جمله ی مجهول بازنویسی می كنیم .

یادآوری : جملات معلومی را می توان به مجهول تبدیل كرد كه فعل آن متعددی  بوده و پس آن مفعول  بكار رفته باشد .بنابراین جملات معلومی كه فعل آن لازم باشد را نمی توان به مجهول تبدیل كرد زیرا در اینگونه جملات مفعول وجود ندارد .

                       بقیه ی جمله + مفعول + فعل اصلی + فاعل = جمله ی مـعلوم 

بقیه ی جمله + اسم مفعول + یكی از اشكال to be + مفعول = جمله ی مجهول

تذكر : چنانچه مفعول در جمله ی معلوم بشكل ضمیر مفعولی بكار رفته باشد هنگامی كه آنرا به ابتدای

         جمله ی مجهول منتقل می كنیم می بایست آنرا بشكل ضمیر فاعلی مشابهش تبدیل كنیم .

me                       I                             us                        we 

you                    you                         you                       you

him                     he                          them                    they

her                     she   

it                         it    

نمونه سوال

زیر گزینه ی درست خط بكشید .  

1.The film ………………… at school two days ago .

a.showed                  b.is showed                     c.was showed                 d.shows

 

2………………. the car be washed ?

a.Is                           b.Will                               c.Does                            d.Did

 

3.A new school will be ……………… near our house next year .

a.build                      b.builds                            c.building                       d.built

 

4.This car ……………. repeired every day .

a.will                        b.will be                           c.is                                  d.was

 

5.They ……………… seen in the park last week .

a.aren’t                     b.weren’t                          c.will                               d.will be

جملات زیر را به مجهول تبدیل كنید .

1.He passed the water to Ali .

………………………………

2.I will teach English naxt year .

…………………………………

3.He did his homework yesterday.

…………………………………...

4.They show the cartoon on Sundays .

……………………………………….

5.Did Neda repair the watch last night.

……………………………………….

شكل صحیح افعال داخل پرانتز را در نقطه چین بنویسید .

1.This house …………………….. ( build ) two years ago .

2.Two men ……………………… ( kill ) in the accident .

3.The sick man …………………… ( take ) to the hospital .

4.Many people will be …………………… ( invite ) to the party .

5.A letter was …………………. ( write ) yesterday .

بجای نقطه چین از شكل صحیح فعل to be استفاده كنید .

1.The tickets ……………. bought last night .

2……………. the rooms be cleaned tomorrow .

3.The dishes …………….. not washed every day .