تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - گرامر - در باره استرسA quick glance at stress

۱. معمولاً تكیه هر كلمه روی ریشه كلمه است. غالباً در اسمها چون ریشه كلمه در بخش اول می باشد تكیه روی بخش اول است.

 

'doctor                 'paper

2. معمولاً در فعل ها چون ریشه كلمه در بخش دوم است تكیه روی بخش دوم است.

 

 be'gin                en'joy

3. اكثر پسوندها مانند (ful – ness- est- er- or- ing- en- ed- es) تكیه ندارند.

 

'watches – 'worked – 'broken – 'playing – 'actor – 'teacher – 'biggest – 'kindness – 'useful

 

4. اكثر پیشوندها مانند (be – re – pre – mis – in – un – im) تكیه ندارند.

 

Im'possible – un'happy – in'fact – mis'take – re'port – pre'tend – be'fore

5. در كلماتی كه با tele شروع می شوند تكیه روی tele می باشد.

 

'telephone                'television

6. در اسامی روزهای هفته، اسامی فصل ها تكیه روی بخش اول است.

 

'Sunday                    'summer                       'holiday

7. سیلاب قبل از tion دارای تكیه است.

 

'dictionary                  infor'mation                 conver'sation  

8. در كلماتی كه به teen ختم می شوند تكیه روی teen می باشد.

 

fif 'teen                       six'teen

9. در كلماتی كه به nese ختم می شوند تكیه روی nese می باشد.

 

Chin'ese                     Japan'ese

10. در اعدادی كه به ty ختم می شوند تكیه روی قسمت اول است.

 

'forty                           'fifty

11. در اسمهای مربوط به روابط خویشاوندی تكیه روی بخش اول است.

 

'mother                     'brother               'sister              'brother – in – law

12. در اسامی مركب (noun + noun) تكیه روی بخش اول است.

 

'classroom                'football

13. در تركیب (noun + adjective ) استرس روی اسم قرار دارد .

green 'house              cheap 'skates

14. هرگاه بخشی از كلمه صدای اِ كوتاه /ə/ بدهد آن بخش از كلمه دارای تكیه نیست و تكیه روی بخش دیگر است.

a'gain                          a'bout

15. ضمائر، حروف تعریف، حروف اضافه و افعال Modal و كلمات مخفف دارای تكیه ضعیف هستند.

It's 'good

16. در تركیباتی كه با good شروع می شود مانند good bye  استرس روی كلمه بعدی است.

good 'bye                    good 'morning

 

17. در ضمایر انعكاسی استرس روی كلمه self قرار دارد.

my'self                              your'self

 

18. در دو بخشی های مختوم به ow استرس روی بخش اول قرار دارد.

'borrow                              'yellow

 

19. در بعضی از كلمات با تغییر استرس اسم به فعل تبدیل می شود.

'import(noun)                    im'port(verb)

'present(noun)                  pre'sent(verb)