تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - گرامر - افعــال دو كلمه ای


در انگلیسی گاهی بعضی از افعال با یك یا چند حرف اضافه تركیب شده و افعال جدیدی را بوجود مـی آورند .

         

نگاه كردن

look

چرخیدن

turn 

مراقب بودن

look after

روشن كردن  

turn on       

جستجو كردن

look for

خاموش كردن     

turn off

چشم براه بودن

look forward

زیاد كردن

turn up 

            

 

همانگونه كه بیان شد افعال دو كلمه ای از یك فعل اصلی و یك یا چند حرف اضافه تشــكیل می شوند كه  به دو دسته ی افعال دو كلمه ای جداشدنی و افعال دو كلمه ای جدانشدنی تقسیم مــــــــی شوند.

 

افعـال دو كلمه ای جدا شدنی

چنانچه افعال دو كلمه ای شرایط زیر را داشته باشند ، می توان آنها را از یكدیگر جدا كرد .

الف) متعدی باشند یعنی بعد از آنها مفعول بكار رفته باشد .

put on ( لباس پوشیدن ) - turn down ( خاموش كردن) _ call up ( تلفن زدن )

ب) حرف اضافه ی آنها یكی از حروف اضافه ی over-back-down-up-out-in-off-on باشد .

تذكر: در اینگونه از افعـال دو كلمه ای چنانچه مفعول بصورت اسم باشد آنرا می توان هم پس از حرف اضافه وهم قبل از حرف اضافه بكـار برد ولی اگر مفعول بشكل ضمیر مفعولی باشد ، حتماً می بایست آنرا قبل از حرف اضافه بكار برد .

He is putting on his shoes.

He is putting his shoes on.

He is putting them on.

 

افعـال دو كلمه ای جدانشدنی

الف )چنانچه افعال دو كلمه ای لازم باشند كه در این صورت بعد از آنها مفعول بكار نمی رود .

get up ( بیدار شدن)  come back ( برگشتن ) -

 ب ) یا اینكه حرف اضافه ی متعاقب فعـل ، غیر از حروف اضافه ی  فوق باشد كه در اینصورت فعل و حرف اضافه ی آن بهیچ وجه جدا نمی شوند و در این حـالت مفعول چه بشكل اسم و چه بشكل ضمیر بعد از حرف اضافه قرار می گیرد .

He is looking for his son.

He is looking for him.

گزینه ی درست را انتخاب كنید.

1.He puts ……………. His best coat to go to a dinner party.

a.in                               b.by                             c.on                          d.off

 

2.I want to …………… now.

a.turn it on                    b.turn on it                  c.turn the radio on    d.b and c

 

3.Your shoes are dirty.Please …………… them …………… .

a.put-on                        b.turn-of                      c.take-off                  d.pick-up

 

4.Have you given back the book?Yes , I have …………… .

a.given it back          b.given back it         c.given the book back       d.all

 

5.Is he looking for his son? Yes , he is …………….. .

a.looking for him      b.looking him for    c.looking his son for            d.all