تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - گرامر - ضمــــایر موصولــــــی


 

چنانچه كلماتی چون which-who-whom و  بعد از یك اسم و در داخــل جمله قرار گیرند همگی به معنای ( كه ) می باشند و ضمیر موصولی محسوب می شوند . در واقع ضمـــایر موصولی متصل كننده دو جمله می باشند بطوریكه یكی از جملات ، توصیف كننده ی اسم جمله ی دیگر می باشد.

 

The man teaches English. He came by bus.

The man who came by bus teaches English.

                                                                  جمله ی وصفی               

تذكر: به جمله ای كه بعد از اسم می آید و آن را توصیف می كند ، جمله ی وصفی می گویند .

 

ضمایر موصولی who _ whom

who و whom برای انسان بكار می روند یعنی اسمــی كه قبل از آنها می آید ، اشاره به انسان دارد با این تفاوت كه who حالت فاعلی دارد ( جانشین اسم می شود ) بنابراین بعد از آن فعل بكـــــار می رود . در حالیكه whom حالت مفعولی داشته ( جانشین مفعول می شود ) بنابراین بعد از آن فاعل می آید .

                                                فعل + who + اسم ( اشاره به انسان )

                                                 فاعل + whom + اسم ( اشاره به انسان )

 

The man who is walking is my brother.

The man whom you saw there was my brother.

 

ضمیر موصولی Which

Which بــرای اشیاء بكار می رود بدین معنی كه اسمــی كه قبـــل از آن قرار مـی گیرد به اشیاء یا حیوانات اشاره دارد .

تذكر: which هم حالت فاعلی و هم حالت مفعولی دارد بدین معنی كه پس از آن می توان از فعـل ویا از اسم استفاده كرد .

                                 فعل / فاعل + which + اسم ( اشاره به شیء یا حیوان )

 

The shirt which he bought is in the room.

He bought the shirt which is in the room.

 

تذكر: از that می توان بجای سه كلمه ی who-whom و which استفاده كرد .

The man that is walking is my brother.

گزینه ی درست را در سوال اول انتخاب كنید و بجای نقطه چین در جملات بعدی ضمیر موصولی مناسب قرار دهید .

I am wearing the shoes ………….. my mother gave me.

a.who                       b.that                        c.which                   d.b and c

_The shirt ………………. he bought is very nice.

_The men ……………. were invited came by bus.

_The girl …………….. you saw is a nurse.                        

 

Good Luck_M.Davari