تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - گرامر - حـــــروف تعریف


 

در انگلیسـی به دو كلمه ی a و an حروف تعریف نامعین و به كلمه ی the حرف تعریف معین گویند.

 

كاربرد حروف تعریف نامعین ( a  an )

1-چنانچه اسمــی از نظر شنونده نامشخص باشد قبل از آن اسم حرف تعریف نامعین بكار می رود.

تذكر1 : حروف تعریف نامعین فقط قبل از اسمهای قابل شمارش مفرد بكار می رود .

تذكر2 : an را قبل از اسمهای مفردی بكار می بریم كه با یكی از حــروف صدادار ( a –e –i-o –u  ) شروع شده باشند . قبل از بقیه ی اسمها  بكار می رود .

a / book-teacher-radio-man

an / apple-arm-hour-engineer

 

تذكر3 : اگر بخواهیم اسمی را كه با یك صفت همراه است بشكل نكـــره بیان كنیم ، a یا an را قبل از صفت بكار می بریم .

2- a یا an عـــلاوه بر اینكه اسم را نكره می كند ، قبل از نام شغلها بكــار رفته و در این حالت معنی نمی دهند .

He is a doctor.               He is an engineer.

 

كاربرد حرف تعریف معین ( the )

1-چنانچه اسمی از نظر شنونده معلوم و مشخص ( معرفه ) باشد ، قبل از آن اسم حرف تعریف معین بكار می رود ولی چنانچه اسمی بطور عـام و كلـی در جمله ای مطـرح شود نیازی به حـــرف تعریف نیست .

Books are good friends.

The books which you bought are interesting.

 

در جمله ی اول كلمــه ی books بطور عام مطرح شده است كه در اینصورت نیازی به the نیست در حالیكه در جمله ی دوم books از نظر شنونده مشخص و معلــوم می باشد كه این صورت قبل از آن theبكار رفته است .

تذكر : the بر خلاف a یا an می تواند قبل از انواع اسمها ، چه مفرد و چه جمع و چه قابل شمارش و چه غیر قابل شمارش قرار گیرد .

2-علاوه بر كاربرد كلی فوق كه برای the ذكر شد ، در موارد زیر نیز حتمأ از the استفاده می شود .

a ) قبل از نام اشیاء منحصر به فرد جهــان مانند خورشید ، ماه ، زمین و جهـــات جغرافیایی از theاستفاده می شود .

The sun rises in the east and sets in the west.

 

b ) چنانچه اسم نكــره ای برای بار دوم یا بیشتر در جمله ای ذكــر شود ، آن اسم بدنبال the بكــار میرود .

Yesterday I saw a man. The man was crossing the street.

 

c ) چنانچه بعد از اسمی یكی از ضمایر موصولی نظیر who-whom-which و  آمده باشد ، قبـل از آن اسم از the استفاده می شود .

The man who is coming here is Ali's father.

 

d ) چنانچه دو اسم بوسیله ی حرف اضافه of در حالت اضافه قرار گیرند ، قبـــل از آن دو اسم the بكار می رود .

This is the door of the classroom.

 

e ) قبل از صفات عالی از حرف تعریف the استفاده می شود .

He is the tallest man.

 

f ) در جملات امری بعد از فعل اصلی اسم همراه the بكار می رود .

Clean the blackboard ,  please.

 

g ) كلماتی مانند صبح ، بعدازظهر ، عصر كه به اجزاء روز مربوط می شوند همیشه همراه the بكـار می روند .

the / morning-afternoon-evening

I get up early in the morning.

 

در موارد زیر the بكار نمی رود .

1-قبل از نام قاره ها ، كشورها ، استانها ، شهرها و روستاها

I live in Isfahsn.

2-قبل از اسمهای خاص مانند : علی ، رضا و 

Do you know Ali?

3-قبل از روزهای هفته و نام ماههای سال

We went to Mashad in Mehr.

 

زیر گزینه ی درست خط بكشید .

1.I took a book. …………. book was about grammar.

a.A                       b.An                          c.___                         d.The

 

2.She talked to ………… man who was in the office.

a.the                    b.a                              c.an                            d.___

 

3.He usually works in ………….. morning and watches TV in ………… evening.

a.the/a                 b.the/the                     c.a/the                        d.a/a

 

4.She never comes here on …………. Mondays.

a.the                    b.____                        c.a                             d.an

 

 5.My mother is making tea in …………… kitchen.

a.____                b.a                               c.an                           d.the

 

Goo