تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - گرامر - زمان آینده ی نزدیك ( آینده ی قصدی )


 

از این زمان برای بیان كارهای قطعی و معین در زمان آینده ی نزدیك استفاده می شود . در ترجمه این زمان از عباراتی نظیر قصد دارم یا می خواهم استفاده می كنیم .

 

فاعل         + am / are / is + going to + شكل ساده فعل اصلی + بقیه جمله

 

 

طریقه سوالی و منفی كردن این زمان

برای سوالی كردن این زمان فعل to be یعنی am – are – is  به اول جمله منتقل می شود . و برای منفی كردن این زمان بعد از فعل to be كلمه ی not اضافه می شود .

                He is going to play football.

(جمله سوالی) Is he going to play football?

(جمله منفی)   He is not going to play football.

 

یادآوری :

تفاوت این زمان با آینده ساده در این است كه در این زمان از قبل برای انجام كار مورد نظر برنامه ریزی شده است ولی زمان آینده ساده را هنگامی بكار می بریم كه تصمیم جدی یا برنامه قطعی برای انجام كار گرفته نشده است .

-          will study English.

-          am going to study English.

 

نمونه سوال :

گزینه درست را انتخاب كنید .

1. I am going to ………………. to the radio.

   a. listening                 b. listened                c. listen                d. listens

 

2. They're going ………………. to Isfahan by train.

   a. travel                     b. traveling               c. traveled             d. to travel

 

3. Ali is ……………… to write a letter for his brother.

   a. going                     b. walking               c. writing               d. reading

 

4. Are you …………….. to paint the door ?

   a. go                           b. to go                c. going                  d. went

 

5. Mr Karimi ……………….. not going to study physics.

   a. was                         b. were                 c. is                       d. are

 

Good Luck_M.Davari