تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - كــــــــــاربردهای It


It در انگلیسی كاربردهای متعددی دارد كه به برخی از آنها در زیر اشاره می شود.

1- اشاره به شی ء مفرد

There is a car in the street. It is blue.

2- اشاره به زمان

It is Monday.

It is 2 o'clock.

3- اشاره به هوا

It is raining. It is cold.

4- اشاره به مسافت

It is 10 Kms from here to Isfahan.

5- اشاره به شخص نامشخص

Who is it on the phone?

6- كاربرد در فرمول زیر

بقیه جمله + مصدر با to + صفت + is /was  It

                                            

It is easy to learn English.

نمونه سوال

زیر گزینه ی صحیح خط بكشید.

1. A: How is the weather?   B: …………. is cold.

a. That                 b. This                    c. It                         d. There

 

2. A: What day is today?   B: ………… is Saturday.

a. It                     b. That                    c. This                    d. It’s

 

3. It was easy ………………. in that river.

a. swim              b. swimming            c. to swim           d. swam               

 

4. A: How far is ……………. to your school?  B: 200 meters.

a. that                  b. this                   c. there               d. it

 

5. A: What is …………… in your hand?  B: A pen

a. it                      b. they                  c. those              d. these                

 

 

 

یكی از كاربردهای it استفاده در فرمول زیر می باشد كه نشان دهنده یك امر كلی و عمومی

می باشد .

It + is / was + صفت + to مصدر با + بقیه جمله

 

It is important to learn a foreign language.

It is dangerous to swim in the river.

It was difficult to climb a tall tree.

 

چنانچه بخواهید شخص خاصی را مورد نظر قرار دهید از فرمول زیر استفاده می كنید .

It + is / was + صفت + ( for  ( مفعول + to مصدر با + بقیه جمله

It is necessary for you to come on time.

It was easy for Ali to speak English.

 

می توان جملات فوق را بشكل زیر تغییر داد .

It is dangerous to drive carelessly.

Driving carelessly is dangerous.

 

It is forbidden to smoke in this room.

Smoking in this room is forbidden.

نمونه سوال  

1. It   is  necessary ………………… early  to  class.

a. come                     b. to  come            c. coming              d. came

 

2. It was necessary ……………………. polite.

a. for him to be        b. for to be him            c. him to before             d. to be for him

 

3. It is forbidden ……………… in this bus.

a. smoke                   b. smoking            c. to smoke           d. smoked

 

4. It is useful for ……………………. to walk in the park.

a. she                                 b. her                   c. hers                 d. she's

 

5. ………………… for a long time made him tired.

a. Work                    b. Worked            c. Working           d. Works

 

6. Is it difficult to learn English?

No, ……………….. English is easy.

a. to learn                b. learned             c. learns              d. learning