تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - Phonetic symbols for English نمادهای فونتیک برای زبان انگلیسی

 

International Phonetic Alphabet Symbol (IPA)

International Phonetic Alphabet Symbol (IPA) (graphics1.png)
 
International Phonetic Alphabet Symbol Continued
International Phonetic Alphabet Symbol Continued  (graphics2.png)