تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - گرامر - زمان گذشته كامل

 

ساختار

 جملات مثبت و منفی:

past participle

(قسمت سوم فعل)

had ('d)

had not (hadn't)

I, you, we, they

he, she, it

جملات پرسشی:

past participle

(قسمت سوم فعل)?

I, you, we, they

he, she, it

had

hadn't

 

 

کاربرد

ما از زمان گذشته کامل استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم عملی پیش از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده است (گذشته در گذشته). در واقع گذشته کامل معادل گذشته‌ی زمان حال کامل است. (با گذشته ساده مقایسه کنید)

 

گذشته كامل

به مقایسه بین زمانهای حال کامل و گذشته کامل توجه کنید:

گذشته کامل

حال کامل

گذشته كامل

* We weren't hungry. We'd just had dinner.

 * I didn't know who he was. I'd never seen him before.

 

حال كامل

* We aren't hungry. We've just had dinner.

* Who is that man? I've never seen him before.

 

 

چند مثال دیگر از زمان گذشته کامل:

 

مقایسه بین گذشته كامل و گذشته ساده

به تفاوت میان جملات زیر دقت کنید:

منبع: www.zabanamoozan.com