تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - فهرست موسسات آموزش عالی آزاد مجاز مجری فراگیر پیام نور

تهران - فهرست اولیه موسسات آموزش عالی آزاد كه برای برگزاری دوره‌های آمادگی فراگیر پیام نور در سال جاری در اولویت قرار گرفته‌اند اعلام شد.

به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت علوم، بنا بر اعلام دفتر آموزشهای آزاد ، غیرانتفاعی و غیردولتی این وزارتخانه، فهرست نهایی موسسات مجاز به برگزاری دوره‌های آمادگی فراگیر پیام نور نیز پس از امضای تعهدنامه از طرف این موسسات، اعلام خواهد شد.

اسامی موسسات آموزش عالی آزاد توسط دفتر آموزش‌های آزاد، غیر انتفاعی و غیر دولتی وزارت علوم در چهار گروه الف ، ب ، ج و د دسته بندی شده است.

براساس این تقسیم بندی، گروه الف شامل موسسات آموزش عالی آزاد نهاوند، مدیریت و فناوری امیركبیر، گسترش مدیریت تهران، سروش دانایی، مهرپویان و دانشیار در تهران و موسسات آموزش عالی دانشمند و آسیا در مشهد و دانش پژوهان در اصفهان است.

گروه ب نیز موسسات آموزش عالی بهار، فرهنگ متین و شایگان در تهران و جهان علم و پژوهش در مشهد را شامل می‌شود.

موسسات آموزش عالی اندیشه ورزان فناوری علوم، فرهنگ و اندیشه ایرانیان، كاوشگران، ماهان، مدرسان شریف و فن آوران حكیم و پورسینا در تهران و موسسات آموزش عالی آزاد دانش گستر، مدیریت و فناوری، نوید پارس جنوب، فن آموز و بزرگمهر دانا و نیایش در شیراز، فناور در كرمانشاه، نوبنیاد در كرمان، گام اندیشه و امین در مشهد و برهان در اصفهان در گروه ج این رده بندی قرار می‌گیرند.

گروهد موسسات آموزش عالی آزاد مجاز برگزاری دوره‌های آمادگی فراگیر نیز شامل موسسات علم گستر، نوآوران عصر دانش، هادی، دانشسار،عصر دین و دانش، خردمند، تدبیر، فن پرداز، جهاندیده، ابن یمین، بامداد دانش، اكسین، عدل، علوم نوین پارسیان و حكمت علوی در تهران و موسسات آموزش عالی آزاد فاخر، ماد و فاضل در شیراز، خوارزمی در مشهد، صدر در اصفهان و مهرگان در تبریز است.

بنا بر اعلام دفتر آموزشهای آزاد، روسای موسسات آموزش عالی آزاد كه اسامی آنها در گروههای الف، ب و ج معرفی شده است روزهای شنبه، یكشنبه و سه شنبه،
۲۶ ، ۲۵و ۲۸
اردیبهشت ماه برای تكمیل فرم تعهدنامه و گرفتن مجوز به دفتر آموزش‌های آزاد مراجعه كنند.

روسای موسسات آموزش عالی آزاد كه اسامی آنها در گروه (د) اعلام شده است نیز در روزهای چهارشنبه،
۲۹
اردیبهشت ماه و شنبه اول خردادماه به دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم برای جهت تكمیل فرم‌های مربوطه مراجعه كنند.

با توجه به اینكه اسامی اعلام شده از سوی دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم، فهرست اولیه است، متقاضیان می‌توانند بعداز اعلام فهرست نهایی برای ثبت نام در دوره‌های فراگیر به موسسات معرفی شده مراجعه داشته باشند.